/*Tracking GSC */

Lộ trình học và nghề nghiệp

Tổng quan Nghề Câu hỏi thường gặp Địa điểm học Lập trình Web
Lập trình di động Lập trình Game Trí tuệ nhân tạo Big Data
Blockchain IoT


Quản trị mạng

Tester
DBA BA An toàn thông tin Digital Marketing

Học lập trình

Lập trình cơ bản


Lập trình cơ bản

Cài đặt môi trường

Sử dụng Git Coding Convention
Học lập trình C cơ bản đến nâng caoLập trình C cơ bản Học lập trình Python cơ bảnLập trình Python Học lập trình C++ cơ bản đến nâng caoLập trình C++ Lập trình Java
Lập trình Java
1000 bài tập C Bài tập Python Bài tập C++ Bài tập Java
Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtCTDL & Giải thuật Cơ sở dữ liệuCơ sở dữ liệu Mạng máy tínhMạng máy tính Công nghệ phần mềmCông nghệ phần mềm

OOP

Java OOP
Hệ điều hànhHệ điều hành Phân tích thiết kế hệ thống thông tinPhân tích thiết kế

Lập trình Web


Lập trình Web
HTML CSS
jQuery
XML JSON AJAX

RESTful

SASS CSS

Bootstrap {Less} Bulma
JavaScript cơ bản đến nâng caoJavaScript TypeScript CoffeeScript D3.js
ReactJS Next.JS Redux Angular
VueJS Nuxt.JS webpack graphql
Lập trình PHP cơ bảnLập trình PHP WordPress Laravel Codeigniter
Django Java Spring Ruby on Rails

Lập trình NodeJSLập trình NodeJS

Deno ASP.NET

JSP

WebSockets Web Assembly RabbitMQ An toàn Web
MERN Stack MEAN Stack LAMP Stack MEVN Stack

Cơ sở dữ liệu

MySQL PostgreSQL SQL Server SQL Lite
MongoDB MariaDB Oracle DB2
Memcached Redis

Firebase

Elasticsearch

Cassandra Splunk Neo4j Teradata

Lập trình di động

Lập trình AndroidAndroid cơ bản iOS cơ bản Lập trình KotlinLập trình Kotlin Lập trình Swift
React Native Flutter Ionic Xamarin
Python Kivy PhoneGap NativeScript Kendo UI

Lập trình Game & ứng dụng

Lập trình C#Lập trình C# Lập trình GolangLập trình Golang Rust Qt
MFC Java Swing Python Tkinter Python PyQT
Pygame Unity Unreal Engine Cocos2d-x

Kiểm thử phần mềm (Software Testing)

Kiểm thử phần mềmKiểm thử phần mềm Selenium TestNG

Test Cases

ETL Bugzilla TestLink Cucumber
Mobile Testing

Automation Testing

Unit Testing API Testing
Database Testing Performance Testing Front-End testing Security Testing

Lập trình nâng cao

Design Pattern Refactoring Clean Code Regex
Agile SCRUM DockerDocker Kubernetes
DevOpsDevOps Ansible Puppet Jenkins
Nagios Chef Jira Serverless

Quản trị mạng & Hệ thống

Linux Windows Servers Batch
Mạng cơ bản TCP/IP IP v6 Wireless
CCNA CCNA Security Ảo hóa NGINX
Python SysAdmin An toàn mạngAn toàn mạng Giám sát mạng Thiết kế mạng

Machine Learning

Toan cho Machine LearningCơ sở toán cho ML Matplotlib Numpy

Scipy

Seaborn Pandas Machine Learning cơ bảnMachine Learning Deep Learning cơ bảnDeep Learning
Học tăng cường
Học tăng cường
AI Lập trình R R Data Science
Sklearn TensorflowTensorflow KerasKeras Học Deep learning với PytorchPytorch

Python DS

Python Machine LearningPython cho ML

Machine Learning ProjectML qua Project DL Project
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural Language Processing NLP
NLP

NLTK

SpaCy

Chatbot

Computer VisionComputer Vision OpenCV OCR Nhận dạng

Công nghệ mới

BlockchainBlockchain

Solidity

Lập trình blockchain

Hyperledger

Big DataBig Data

Power BI

Tableau

QlikView
MapReduce Hadoop

Kafka

Flume
Storm Pig

Solr

Hive
Mahout HBase

Spark

Flink

Tajo Pentaho OOzie Sqoop
YARN HDFS

HCatalog

Zookeeper
Big Data Analytics Kibana

DAX

Exel

IoTIoT

Raspberry Pi

Arduino

ARM
IoT Projects May_tinh_Luong_tuLượng tử Katas Qiskit
Mạng SDNMạng SDN OpenFlow OpenDaylight Ryu
CloudCloud AWS

Azure

Openstack
Python Heroku Node.js Heroku Java Heroku PHP Heroku

An toàn thông tin

Cơ sở an toàn thông tinAn toàn thông tin

Mật mã

Mã độcPhân tích mã độc

An toàn thông tin cho người dùngAn toàn người dùng

An toàn mạngAn toàn mạng

ExploitExploitation

An toàn WebAn toàn Web

Điều tra sốĐiều tra số

Pentest Ethical Hacking Metasploit Python Hacking
Công cụ Mật mã họcMật mã ứng dụng CCNA Security Wireshark

Khoa học máy tính

Đại số Giải tích 1 Giải tích 2 Toán rời rạc
XSTK Điện tử Computer Science Trình dịch
Đồ họa Mạng máy tínhMạng máy tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtCTDL & Giải thuật Thiết kế GT
Cơ sở dữ liệuCơ sở dữ liệu Công nghệ phần mềmCông nghệ phần mềm Hệ nhúng Xử lý ảnh
Kiến trúc máy tínhKiến trúc máy tính Hệ điều hànhHệ điều hành Quán trị dự án CNTTQuán trị dự án Phân tích thiết kế hệ thống thông tinPhân tích thiết kế

Digital marketing

A/B Testing Digital Marketing Content Marketing CRO
Social Media Mobile Marketing Web Analytics SEO
Tiktok Google Ads Facebook Ads Email Marketing
Instagram Twitter Youtube Pinterest

Tin học văn phòng

Microsoft WordWord

Microsoft_Office_ExcelExel

Microsoft PowerPoint

PowerPoint

Microsoft_Office_VisioVisio

LatexLatex

Markdown

Sử dụng Gmail

An toàn thông tin cho người dùngAn toàn người dùng

Kiến thức

Cách cài đặt Git

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức triển khai cài đặt Git trên nhiều hệ điều hành khác nhau cùng các câu lệnh có sẵn được sử dụng để phục vụ cho việc cài đặt. 1. Cài đặt Git trên hệ điều hành Mac Có một số cách để [... Read more

Cập nhật

Điều Khoản Dịch Vụ

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web TEK4.VN, các dịch vụ, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục và... Read more

Cách cài đặt Git

Cách cài đặt Git

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức triển khai cài đặt Git trên nhiều hệ điều hành khác nhau cùng các câu lệnh có sẵn được sử d... Read more

Bài 58. Định lý Bayes

Bài 58. Định lý Bayes

Ở bài trước ta đã tìm hiểu về Công thức nhân xác suất, ta đã biết Nếu \(A\) và \(B\) là hai biến cố độc lập, ta có xác suất để \(A\) và \(B\) cùng xảy... Read more

Bài 57. Công thức Bernoulli

Bài 57. Công thức Bernoulli

Khi ta tiến hành \(n\) phép thử độc lập mà trong mỗi phép thử chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp. Hoặc biến cố \(A\) xảy ra hoặc biến cố \(A\)... Read more